APNN 2018

APNN, Mạng lưới các nhà khoa học nữ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương do INWES thành lập vào năm 2011 tại Adelaide, Úc và là mạng lưới vùng đầu tiên của INWES với mục đích thúc đẩy kết nối các nhà khoa học nữ trong vùng hợp tác chặt chẽ và thường […]